T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere Proves d'accés curs 2024-2025

Proves d'accés curs 2024-2025

Proves d'accés curs 2024-2025

 

NORMATIVA

 

 

TAXES

Confecció en línia i descàrrega del model

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS: 2024-2025

Per a realitzar la inscripció a les proves específiques d'accés en cada centre de l'ISEACV al que es desitge accedir, s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

Els terminis i les dades sobre inscripcions, així com les dates de realització de les proves específiques d'accés dels Centres docents d'ensenyaments artístics superiors de l'ISEACV seran les que a continuació es detallen. Aquells centres que realitzen dos convocatòries, oferiran en la segona convocatòria les vacants disponibles que no hagen estat cobertes en la primera convocatòria. Cada centre publicarà en les seues respectives pàgines web l'organització, la dinàmica i l'horari en el qual es duran a terme les proves específiques d'accés.


 Centre Inscripció Realització Inscripció Set. Realizació Set. Web
1. Escola Superior d'Art Dramàtic 27 de maig al 21 de juny

25 al 27 de juny i del 2 al 4 de juliol

25 de juliol al 30 d'agost 3, 4, 6 y 9 de set. esadvalencia.com
2. Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora 1 de juny al 10 de juliol 11 de juliol 12 de juliol al 7 de set. 9 de set. escal.es
3. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises 16 de maig al 12 de juliol 15 de juliol 16 de juliol al 5 de set. 6 de set. esceramica.com
4. Conservatori Superior de Dansa de Alicante 13 de maig al 9 de juliol 10 i 11 de juliol 12 de juliol al 7 de set. 9 de set. csdalicante.com
5. Conservatori Superior de Dansa de València 15 de mayo al 7 de julio 9, 10 i 11 de julio 15 de juliol al 3 de sep. 5 i 6 de set. csdanza.es
6. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alicante 3 de juny al 4 de juliol 8 de juliol 29 de julio al 5 de sep. 9 de set. easda.es
7. Escola d'Art i Superior de Disseny de Alcoi 1 de juny al 8 de juliol 10 de juliol 11 de juliol al 3 de sep. 5 de set. easdalcoi.es
8. Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló 1 de maig al 21 de juny 26 de juny 15 de juliol al 5 de set. 9 de set. easdcastello.org
9. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela 1 de juny al 8 de juliol 9 de juliol 12 de juliol al 5 de set. 6 de set. esdorihuela.com
10. Escola d'Art i Superior de Disseny de València 15 de maig al 30 de juny 8 de juliol Sense Convocatòria easdvalencia.com
11. Conservatori Superior Musica Alicante 10 al 20 de juny 26 al 28 de juny 15 al 22 de juliol 3 y 4 de set. csmalicante.com
12. Conservatori Superior Musica Castelló 1 al 5 de juliol 11 y 12 de juliol 2 al 5 de set. 9 de set. conservatorisuperiorcastello.com
13. Conservatori Superior Musica València 3 al 7 de juny 17 al 27 de juny 2 y 3 de set. 5 y 6 de set. csmvalencia.es

 

ACCÉS DIRECTE

Per a l'alumnat que opte per la via de reserva del 20% de les places disponibles per accés directe als Títols de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques i de Disseny, al estar en possessió d'algun títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o equivalent, haurà de realitzar la inscripció en les dates que establisquen en les seues pàgines web cadascun dels centres i a través dels corresponents enllaços del programa de gestió ARTIC.

 

PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2024-2025

Inscripció: per a realitzar la inscripció han de completar-se les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció en línia i fase d'enviament de la documentació.

1. Fase inscripció en línia:

Enllaç per a realitzar la inscripció en línia

Enllaç al manual d'Inscripció

2. Fase documental. Una vegada realitzada la inscripció online i realitzat el corresponent pagament de les taxes generades (model 046), s'han d'enviar al correu electrònic inscripciones69.5@iseacv.es els següents documents:

1) DNI/NIF

2) Justificant del pagament de les taxes

3) si es dona el cas, documentació acreditativa de la exempció o bonificació en les taxes, i

4) si es dona el cas, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33 %.

Període d'inscripció : del 2 al 22 de maig de 2024 tots dos inclusivament.

Realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE):

- Dimecres 29 de maig de 2024

Horari i lloc: als 8.30 hores és realitzarà la crida en la seu en la qual s'haja triat en la inscripció. L'hora d'inici serà els 9.00 h i la prova en el seu conjunt tindrà una duració màxima de 5 hores.

- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi

- Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

- Escola d'Art i Superior de Disseny de València (Seu de Velluters: C/ Pintor Domingo, 20. Valencia)

 

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

 El resultat de cada prova pot ser consultat segons s'indica en la següent imatge:

 

La prova constarà dels següents quatre parts::

Primera partHistòria de l’Art. Exercici escrit a partir d’un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d’un text d’Història de l’Art (en valencià i en castellà) i dos imatges relacionades amb el text, l’alumnat haurà de contestar vàries preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text i a les imatges.

Segona partHistòria de la Filosofia. A partir d’un text d’Història de la Filosofia (en valencià i en castellà) l’alumnat haurà de contestar vàries preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relacionades amb al contingut del text.

Tercera part: A triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

Quarta partLlengua estrangera, a triar entre Anglès o Francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

 

EXEMPLES EXÀMENS PROVA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS

 

MATRÍCULA

Els centres comunicaran a través del programa de gestió ARTIC el dia i la franja horària per a realitzar la matrícula de l'alumnat amb prova específica d'accés.

La matrícula de l'alumnat d'accés directe d'arts plàstiques i disseny haurà de seguir les indicacions que els centres publiquen en les seues respectives pàgines web. 

El següent enllaç https://artic.edu.gva.es/ARTIC/ també permet l'accés al programari de gestió ARTIC de cadascun dels centres per a consultar l'estat de l'admissió a les proves, les qualificacions obtingudes, i si és el cas, la data de matrícula.