T'interessa

multimedia

Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

El procés iniciat en 1999 a partir de la Declaració de Bolonya ens encamina cap a la creació de l'espai europeu de l'educació superior, el qual promou la convergència dels distints sistemes a fi de millorar la transparència i la compatibilitat dels estudis, títols i diplomes. Això suposa la renovació de les metodologies docents i centrar-les en el procés d'aprenentatge, l'adquisició de competències, l'adequació dels procediments d'avaluació, la realització de pràctiques externes, la mobilitat de l'alumnat i la promoció de l'aprenentatge al llarg de la vida.

Així mateix, s'incorpora el sistema europeu de reconeixement, transferència i acumulació de crèdits ECTS, com a la unitat de mesura que reflectix els resultats de l'aprenentatge i el volum de treball realitzat per l'estudiant per a aconseguir les competències de cada ensenyança i es garantix la mobilitat de l'alumnat a través del suplement europeu al títol.

En este sentit, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, fa especial menció de les ensenyances artístiques i establix les denominades ensenyances artístiques superiors, que agrupen els Estudis Superiors de Música i Dansa, les ensenyances d'Art Dramàtic, les ensenyances de Conservació i Restauració de Béns Culturals i els Estudis Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny; emfatitzant el seu caràcter d'educació superior i la necessitat que la seua organització s'adeqüe a l'espai europeu d'educació superior.

L'ISEACV és una entitat per a desplegar, en règim d'autonomia, el conjunt de competències que, sobre les ensenyances artístiques superiors, corresponen a l'Administració de la Generalitat, i té com a fins fonamentals actuar com a motor de l'ensenyança artística a la Comunitat Valenciana i promoure l'adaptació dels agents educatius als actuals reptes de l'ensenyança.

Als centres pertanyents al ISEACV (Vegeu Fullet informatiu), s'ofereixen títols oficials de GRAU en Ensenyaments Artístics Superiors de: Art Dramàtic,  Arts Plàstiques (Ceràmica), Dansa, Disseny i Música; així com títols oficials de MÀSTER en Ensenyaments Artístics. A més s'oferixen cursos propis d'especialització en estes disciplines.

Per accedir a estos ensenyaments es realitzen proves d'accés als títols de GRAU en Ensenyamens Artístics Superiors. La inscripció a estes proves es realitzarà al centre on s'impartiran els estudis als que es vullga accedir.

 

GRAUS EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

 

 

MAPA INTERACTIU

 

 

MÀSTERS EN ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 

 

MAPA INTERACTIU