T'interessa

multimedia

Proves d'accés curs 2023-2024

Proves d'accés curs 2023-2024

Proves d'accés curs 2023-2024

 

NORMATIVA

 

 

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:
(reducció temporal del 10% de l'import de les taxes d'acord amb la Llei de taxes vigent):

  • Prova específica d'accés als títols superiors (53,52€): 48,17€  
  • Prova específica d'accés als màsters d'ensenyances artístiques (74,20€): 66,78€
  • Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE) (22,37€): 20,13€

Exempcions (0€): Família nombrosa especial, discapacitats, víctimes terrorisme. altres...

Confecció en línia i descàrrega del model

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2023-2024

Per a realitzar la inscripció a les proves específiques d'accés en cada centre de l'ISEACV al que es desitge accedir, s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

Els terminis i les dades sobre inscripcions, així com les dates de realització de les proves específiques d'accés dels Centres docents d'ensenyaments artístics superiors de l'ISEACV seran les que a continuació es detallen. Aquells centres que realitzen dos convocatòries, oferiran en la segona convocatòria les vacants disponibles que no hagen estat cobertes en la primera convocatòria. Cada centre publicarà en les seues respectives pàgines web l'organització, la dinàmica i l'horari en el qual es duran a terme les proves específiques d'accés.


 Centre Inscripció Realització Inscripció Sept. Realització Sept. Web
1. Escola Superior d'Art Dramàtic 5 al 29 de juny 3 al 13 de juliol 20 de juliol al 4 de sept. Del 5 al 8 de sept. esadvalencia.com
2. Escola Superior de Ceràmica de l'Alcora 1 de juny al 11 de juliol 12 de juliol 13 de juliol al 6 de sept. 7 de sept. escal.es
3. Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises 16 de mayo al 12 de juliol 14 de juliol 15 de juliol al 5 de sept. 6 de sept. esceramica.com
4. Conservatori Superior de Dansa d'Alacant 15 de mayo al 9 de juliol 10 y 11 de juliol 12 de juliol al 6 de sept. 7 y 8 de sept. csdalicante.com
5. Conservatori Superior de Dansa de València 15 de mayo al 7 de juliol 10, 11 y 12 de juliol 13 de juliol al 6 de sept. 7 y 8 de sept. csdanza.es
6. Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant 1 de juny al 5 de juliol 7 de juliol 28 de juliol al 4 de sept. 6 de sept. easda.es
7. Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi 1 de juny al 4 de juliol 6 de juliol 7 de juliol al 4 de sept. 6 de sept. easdalcoi.es
8. Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló 15 de mayo al 21 de juny 27 de juny 15 de juliol al 4 de sept. 7 de sept. easdcastello.org
9. Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela 1 de juny al 10 de juliol 11 de juliol 11 de juliol al 6 de sept. 7 de sept. esdorihuela.com
10. Escola d'Art i Superior de Disseny de Valencia 15 de mayo al 30 de juny 10 de juliol Sense Convocatòria easdvalencia.com
11. Conservatori Superior Musica Alacant 12 al 22 de juny 27 al 29 de juny 17 al 24 de juliol 4 y 5 de sept. csmalicante.com
12. Conservatori Superior Musica Castelló 26 de juny al 5 de juliol 12 al 14 de juliol 1 al 5 de sept. 8 de sept. conservatorisuperiorcastello.com
13. Conservatori Superior Musica Valencia 6 al 9 de juny 19 al 29 de juny 4 y 5 de sept. 7 y 8 de sept. csmvalencia.es

 

ACCÉS DIRECTE

Per a l'alumnat que opte per la via de reserva del 20% de les places disponibles per accés directe als Títols de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques i de Disseny, al estar en possessió d'algun títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o equivalent, haurà de realitzar la inscripció en les dates que establisquen en les seues pàgines web cadascun dels centres i a través dels corresponents enllaços del programa de gestió ARTIC. 

 

PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2023-2024

Inscripció: per a realitzar la inscripció s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

1. Fase inscripció online:

Enllaç per a realitzar la inscripció online

Enllaç al manual d'inscripció

2. Fase documental. Una vegada realitzada la inscripció online i realitzat el corresponent pagament de les taxes generades (model 046), s'han d'enviar al correu electrònic inscripciones69.5@iseacv.es els següents documents:

1) DNI/NIF

2) Justificant del pagament de les taxes

3) si es dona el cas, documentació acreditativa de la exempció o bonificació en les taxes, i

4) si es dona el cas, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33 %.

Període d'inscripció: del 2 al 24 de maig de 2023 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE):

- Dimecres 31 de maig de 2023

Horari i lloc: a les 8.30 hores es realitzarà la crida en la seu en la qual s'haja triat en la inscripció. L'hora d'inici serà les 9.00 h i la prova en conjunt tindrà una durada màxima de 5 hores.

- Conservatori Superior de Música d’Alacant

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi

- Conservatori Superior de Música de Castelló

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

- Conservatori Superior de Música de Valencia

 

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

 El resultat de cada prova pot ser consultat segons s'indica en la següent imatge:

La prova constarà de les següents quatre parts:

Primera part: Història de l’Art. Exercici escrit a partir d’un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d’un text d’Història de l’Art (en valencià i en castellà) i dos imatges relacionades amb el text, l’alumnat haurà de contestar vàries preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text i a les imatges.

Segona part: Història de la Filosofia. A partir d’un text d’Història de la Filosofia (en valencià i en castellà) l’alumnat haurà de contestar vàries preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relacionades amb al contingut del text.

Tercera part: A triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

Quarta part. Llengua estrangera, a triar entre Anglès o Francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

 

EXEMPLES D'EXÀMENS PROVA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS

 

MATRÍCULA

Els centres comunicaran a través del programa de gestió ARTIC el dia i la franja horària per a realitzar la matrícula de l'alumnat amb prova específica d'accés.

La matrícula de l'alumnat d'accés directe d'arts plàstiques i disseny haurà de seguir les indicacions que els centres publiquen en les seues respectives pàgines web. 

El següent enllaç https://artic.edu.gva.es/ARTIC/ també permet l'accés al programari de gestió ARTIC de cadascun dels centres per a consultar l'estat de l'admissió a les proves, les qualificacions obtingudes, i si és el cas, la data de matrícula.