Proves d'accés curs 2022-2023

Proves d'accés curs 2022-2023

Proves d'accés curs 2022-2023

 

NORMATIVA 

TAXES

Les taxes de la inscripció a les proves d'accés seran:

  • Prova específica d'accés als títols superiors: 53,52€  48,17€

  • Prova específica d'accés als másters d'ensenyances artístiques: 74,20€  66,78€

  • Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE): 22,37€  20,13€

[PAGAMENT TAXES] INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE LES TAXES

 

PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE): 2022-2023

Inscripció: per a realitzar la inscripció s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

1. Fase inscripció online:

Enllaç per a realitzar la inscripció online

2. Fase documental. Una vegada realitzada la inscripció online i realitzat el corresponent pagament de les taxes generades (model 046), s'han d'enviar al correu electrònic inscripciones69.5@iseacv.es els següents documents:

1) DNI/NIF

2) justificant del pagament de les taxes

3) si es dona el cas, documentació acreditativa de la exempció o bonificació en les taxes, i

4) si es dona el cas, documentació acreditativa de les necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, amb reconeixement oficial el grau del qual siga igual o superior al 33 %.

Període d'inscripció: del 2 al 24 de maig de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (art. 69.5 LOE):

- Dimarts 31 de maig de 2022

Horari i lloc: a les 8.30 hores es realitzarà la crida en la seu en la qual s'haja triat en la inscripció. L'hora d'inici serà les 9.00 h i la prova en conjunt tindrà una durada màxima de 5 hores.

- Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alacant

Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi

- Escola d'Art i Superior de Disseny de Castelló

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela

- Escola d'Art i Superior de Disseny de València - Centre Velluters

 

Les consultes tant de l'estat de l'admissió com les qualificacions de la prova es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.

 El resultat de cada prova pot ser consultat segons s'indica en la següent imatge:

Reclamacions: d'acord amb el que s'estableix en el punt 12 de l'annex I de la RESOLUCIÓ DE 28 DE FEBRER DE 2022, DE LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS PER AL CURS 2022-2023

"12. En el cas que les persones participants, una vegada efectuats pel Tribunal els esclariments sol·licitats a la vista de la prova i la resta de mitjans que li hagen pogut servir com a elements de juí per a puntuar o valorar, estimen incorrecta la puntuació o valoració obtinguda, podran presentar reclamació telemàtica per mitjà d’un escrit motivat, davant la presidència del Tribunal, dins dels tres dies hàbils següents a aquell en què la qualificació va ser notificada públicament. Contra la resolució del/a president/a del Tribunal es podrà interposar un recurs d’alçada davant la direcció de l’ISEACV en el termini d’un mes a comptar des de la resolució denegatòria."

Termini i correu electrònic per a presentar reclamació de qualificacions davant la presidència del tribunal:

  • Fins al dimecres 8 de juny de 2022

 

NOVETAT !!

La prova constarà de les següents quatre parts:

Primera part: Història de l’Art. Exercici escrit a partir d’un text donat i imatges relacionades amb el contingut del text. A partir d’un text d’Història de l’Art (en valencià i en castellà) i dos imatges relacionades amb el text, l’alumnat haurà de contestar vàries preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relatives al text i a les imatges.

Segona part: Història de la Filosofia. A partir d’un text d’Història de la Filosofia (en valencià i en castellà) l’alumnat haurà de contestar vàries preguntes de resposta tancada (tipus test) i preguntes de resposta oberta relacionades amb al contingut del text.

Tercera part: A triar entre Llengua Valenciana o Llengua Castellana. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

Quarta part. Llengua estrangera, a triar entre Anglès o Francès. Exercicis sobre aspectes lingüístics i comprensió lectora, a partir d’un text donat. A partir d’un text de temàtica artística, es plantejaran diverses preguntes sobre gramàtica, ortografia i lèxic.

 

EXEMPLE EXÀMENS PROVA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (convocatòria 2019)
 

Exemples Convocatòria 2020 --> 2021

Convocatòria 2020 Prova A

Convocatòria 2020 Prova B

Convocatòria 2020 Prova C Francès

Convocatòria 2020 Prova C Anglès

 

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS: 2022-2023

Per a realitzar la inscripció a les proves específiques d'accés en cada centre de l'ISEACV al que es desitge accedir, s'han de completar les següents dos fases íntegrament: Fase d'inscripció online i fase d'enviament de la documentació.

Els terminis i les dades sobre inscripcions, així com les dates de realització de les proves específiques d'accés dels Centres docents d'ensenyaments artístics superiors de l'ISEACV seran les que a continuació es detallen. Aquells centres que realitzen dos convocatòries, oferiran en la segona convocatòria les vacants disponibles que no hagen estat cobertes en la primera convocatòria. Cada centre publicarà en les seues respectives pàgines web l'organització, la dinàmica i l'horari en el qual es duran a terme les proves específiques d'accés.

 

1. ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre: 
http://esadvalencia.com 

Període d’inscripció: 
De l’1 al 24 de juny de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria única:
- Del 4 al 15 de juliol de 2022

 

2. ESCOLA SUPERIOR DE CERÀMICA DE L'ALCORA

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://escal.es

Període d’inscripció juliol: 
De l’1 de juny al 13 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 14 de juliol de 2022

Període d’inscripció setembre: 
Del 15 de juliol al 6 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 7 de setembre de 2022

 

3. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE CERÀMICA DE MANISES

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
https://www.esceramica.com 

Període d’inscripció juliol: 
Del 16 de maig al 12 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 14 de juliol de 2022

Període d’inscripció setembre: 
Del 15 de juliol al 5 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 6 de setembre de 2022

 

4. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA D'ALACANT

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
https://www.csdalicante.com 

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 16 de maig al 12 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 13 i 14 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 20 de juliol al 5 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 6 i 7 de setembre de 2022

 

5. CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA DE VALÈNCIA

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://csdanza.es  

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 16 de maig al 8 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 11 i 12 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 13 de juliol al 5 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 6 i 7 de setembre de 2022

 

6. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALACANT

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://www.easda.es  

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
De l’1 de juny al 6 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 8 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 11 de juliol al 2 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 6 de setembre de 2022

Inscripció màster EASDA, consultar pàgina web del centre:

http://www.easda.es  
 

 

7. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ALCOI

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://www.easdalcoi.es   

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
De l’1 de juny al 6 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 7 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 8 de juliol al 5 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 6 de setembre de 2022

 

8. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE CASTELLÓ

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://www.easdcastello.org    

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 16 de maig al 10 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 15 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 15 de juliol al 5 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 6 de setembre de 2022

Inscripció màster EASDCS, consultar pàgina web del centre:

http://www.easdcastello.org    
 

9. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'ORIOLA

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
https://www.esdorihuela.com     

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 1 de juny al 11 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- 12 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 12 de juliol al 6 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 7 de setembre de 2022

 


10. ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY DE VALÈNCIA

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://www.easdvalencia.com  

Període d’inscripció: 
Del 23 de maig al 6 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria única:
- 11 de juliol de 2022

Inscripció màsters EASDV, consultar pàgina web del centre:

http://www.easdvalencia.com    

 

11. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA D'ALACANT

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://www.csmalicante.com      

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 13 al 23 de juny de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- Del 27 al 29 de juny de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 18 al 25 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 2 i 5 de setembre de 2022

Inscripció màster  CSMA, consultar pàgina web del centre:

http://www.csmalicante.com     
 


12. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE CASTELLÓ

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
http://www.conservatorisuperiorcastello.com     

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 27 de juny al 8 de juliol de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- Del 11 al 13 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
De l’1 al 5 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- 7 de setembre de 2022

Inscripció màster CSMCS, consultar pàgina web del centre: http://www.conservatorisuperiorcastello.com     

 

13. CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE VALENCIA

 

Inscripcions des de la pàgina web del centre:
https://csmvalencia.es  

Període d’inscripció convocatòria juliol: 
Del 6 al 8 de juny de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria juliol:
- Del 20 de juny a l’1 de juliol de 2022

Període d’inscripció convocatòria setembre: 
Del 2 al 3 de setembre de 2022 ambdós inclusivament.

Realització de la prova específica convocatòria setembre:
- Del 6 al 8 de setembre de 2022

Inscripció màsters CSMV, consultar pàgina web del centre:

https://csmvalencia.es    

 


ACCÉS DIRECTE

Per a l'alumnat que opte per la via de reserva del 20% de les places disponibles per accés directe als Títols de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Arts Plàstiques i de Disseny, al estar en possessió d'algun títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny o equivalent, haurà de realitzar la inscripció en les dates que establisquen en les seues pàgines web cadascun dels centres i a través dels corresponents enllaços del programa de gestió ARTIC. 

 

MATRÍCULA

Els centres comunicaran a través del programa de gestió ARTIC el dia i la franja horària per a realitzar la matrícula de l'alumnat amb prova específica d'accés.

La matrícula de l'alumnat d'accés directe d'arts plàstiques i disseny haurà de seguir les indicacions que els centres publiquen en les seues respectives pàgines web. 

El següent enllaç https://artic.edu.gva.es/ARTIC/ també permet l'accés al programari de gestió ARTIC de cadascun dels centres per a consultar l'estat de l'admissió a les proves, les qualificacions obtingudes, i si és el cas, la data de matrícula.