T'interessa

multimedia

Plan Estratégico

Plan Estratégico

Missió

L'ISEACV té com a missió formar professionals destacats en l'àmbit de les ensenyances artístiques superiors i fomentar la creació i la investigació humanística, científica, tècnica i artística d'excel•lència, i aportar a la societat titulats de prestigi internacional que contribuïsquen a consolidar el compromís de la Comunitat Valenciana amb la cultura.

Visió

Ser un referent internacional en formació artística superior, integrats en l'Espai Europeu d'Educació Superior, i distingits per la creativitat i la innovació del nostre alumnat.

Valors

Definim els Valors ISEACV com a principis per a guiar les decisions i els comportaments de tota la comunitat ISEACV:

 • V1. Creativitat i innovació: Promoure la creativitat per mitjà de la investigació i l'aprenentatge permanent, com a motor de la innovació i com a factor clau del desenrotllament de l'ISEACV i del seu capital intel·lectual.
 • V2. Cooperació: Establir un lideratge participatiu, en el qual docents, alumnes i personal d'administració i servicis treballem en equip dins d'un mateix projecte, en busca d'objectius comuns.
 • V3. Transferència de coneixements: Busca de l'excel·lència a través de la investigació i la difusió del creixent coneixement acumulat en els nostres centres.
 • V4. Flexibilitat: Adequació de les ensenyances artístiques superiors a la realitat social, amb diversitat d'itineraris professionals, i a la realitat internacional, amb la interconnexió entre centres a favor de la mobilitat d'estudiants i professors.
 • V5. Interdisciplinarietat: Identificar-nos i enriquir-nos al respectar les peculiaritats de cada especialitat en busca de la complementarietat, la integració i el desenrotllament de projectes comuns.
 • V6. Eficàcia i eficiència: Optimització en l'organització i la gestió de recursos. Trobar fórmules per a aconseguir més rendiments, amb els mateixos recursos, a partir de sistemes de control de qualitat.

Eixos i objectius estratègics

A partir de la missió, visió, valors i de la situació de partida, hem determinat els eixos estratègics que configuren les principals àrees d'actuació d'este pla estratègic. Per a aconseguir la visió formulada per al període 2010/2015, l'ISEACV ha decidit orientar-se cap a la consecució de 7 objectius estratègics articulats en 7 eixos estratègics.

 • EE1. Compartir recursos. Objectiu estratègic: fomentar la confiança mútua, la transparència i promoure un esperit d'equip orientat a crear els fluxos i xarxes de col·laboració necessaris que impulsen un transvasament continu i fluid d'informació i recursos.
 • EE2. Gestió eficaç participada. Objectiu estratègic: desenrotllar un model de gestió plural, dinàmic i caracteritzat per valors de qualitat, eficiència i eficàcia.Aconseguir la implicació de tots els grups d'interés vinculats a l'ISEACV.
 • EE3. Ensenyances de qualitat en títols superiors equivalents a grau i postgrau, integrades en l'EEES .Objectiu estratègic: garantir una ensenyança de qualitat competent en l'Espai Europeu d'Educació Superior, centrada en el desenrotllament i la promoció de les capacitats tècniques i creatives de l'alumnat.
 • EE4. Investigació, creació, qualitat i avaluació. Objectiu estratègic: promoure, fomentar i recolzar les iniciatives orientades a la creativitat aplicada, la investigació, el desenrotllament i la innovació, en busca d'aconseguir la qualitat docent i investigadora.EE5. Desarrollo del marco legal del ISEACV y financiación estable y mixta. Objetivo estratégico: conseguir una viabilidad financiera y dotarnos de un nuevo y flexible marco legal.
 • EE5. Desenrotllament del marc legal de l'ISEACV i finançament estable i mixt. Objectiu estratègic: aconseguir una viabilitat financera i dotar-nos d'un marc legal nou i flexible.
 • EE6. Extensió cultural. Objectiu estratègic: contribuir al compromís de la Comunitat Valenciana amb la cultura, promoure la difusió cultural i incrementar la presència i el reconeixement de l'ISEACV en l'EEES i en el món.
 • EE7. Internacionalització i integració en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Objectiu estratègic: conduir les ensenyances artístiques cap a la convergència en l'EEES i la seua internacionalització, en busca del diàleg intercultural, la diversitat i l'enriquiment mutu.