Visualització de contingut web

Organització

Consell de direcció

Els estudis superiors d'ensenyances artístiques depenen directament de l'ISEACV, que desenrotlla el tractament específic que requerixen com a formació superior. L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques s'integra en la Conselleria de Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital. Al Consell de Direcció, que és l'òrgan de govern de l'ISEACV, corresponen les màximes atribucions decisòries.

Organigrama

El Consell de Direcció estarà format per:

President de l'ISEACV

Honorable Senyora Consellera de Innovació, Universitats, Ciencia i Societat Digital.

Senyora Carolina Pascual Villalobos

Vicepresident primer de l'ISEACV

Ilm. Senyor Secretari Autonòmic d'Universitats i Investigació.

Senyora Carmen Beviá Baeza

Vicepresidenta segona de l'ISEACV

Ilma. Senyora Directora General d'Universitats.

Senyora Pilar Ezpeleta Piorno

Director de l'ISEACV Ilm. Senyora Inmaculada Sánchez Velasco

  
Vocals

Directors Senyor Leopoldo García Aranda (Art Dramàtic )
Senyora María José Sanz Nuez (Arts Plàstiques —Ceràmica)
Senyor Ángel Ramón Martínez García (Dansa)
Senyora Rosa Esteban Esteban (Disseny)
Senyor José Vicente Asensi Seva (Música)
Representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior

Subdirectora Gral. Universitat, Investigació i Ciència.

Senyora Carmen Segura Romá

Representants del professorat

Senyor Xavier Giner Ponce (representant del professorat dels centres superiors d'arts plàstiques -ceràmica- i de disseny)


Senyor Miguel Ángel Navarro Gimeno (representant del professorat dels conservatoris superiors de música i de dansa i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic)

Representant de l'alumnat Senyor Arturo García Muñoz
Representant del personal administratiu i de servicis Pendent de nomenament


 

Director/a general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Senyor Javier Oliver Villarroya
Inspector General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Ciència i Esport Senyor José Teófilo Blasco Alagarda
Representant membre del Consell Valencià de Cultura Pendent de nomenament
Tres persones de reconegut prestigi, de l'àmbit públic o privat, expertes o amb àmplia trajectòria empresarial, professional, acadèmica, laboral o directiva, en el camp dels ensenyaments artístics superiors, vinculades a la Comunitat Valenciana Senyor Toni Aparisi (Ballarí, Coreògraf i Actor)
 
Pendent de nomenament
 
Pendent de nomenament