ACTUALITAT

« Ves enrere

Publicat DECRET 58/2021, de 30 d'abril, del Consell

Publicat DECRET 58/2021, de 30 d'abril, del Consell

 
Aspectes més rellevants relatius als nostres ensenyaments:
 
Article 2. Jornada lectiva
 
1. La part lectiva de la jornada setmanal de el personal docent que imparteix els ensenyaments regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en centres públics serà de 23 hores en educació infantil i primària. En els restants ensenyaments la jornada serà de 18 hores, sense perjudici de les situacions de reducció de jornada previstes en la normativa vigent.
 
 
Article 3. Alumnat per unitat
 
10. En el cas dels ensenyaments esportius, els ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, els ensenyaments artístics professionals d'Arts Plàstiques i Disseny i els Ensenyaments Artístics Superiors, el nombre màxim d'alumnes per professor serà el que es determine en la normativa bàsica vigent.