ACTUALITAT

Ves enrere LES NOTES DE LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE) DISPONIBLES A PARTIR DE LES 15:00 H DEL DIVENDRES 3 JUNY

LES NOTES DE LA PROVA ESPECÍFICA PER A PERSONES SENSE REQUISITS ACADÈMICS (art. 69.5 LOE) DISPONIBLES A PARTIR DE LES 15:00 H DEL DIVENDRES 3 JUNY

Les qualificacions de la prova per a persones sense requisits acadèmics (convocatòria 31.05.2022) es consultaran a través del següent enllaç http://www.codex.pro/codexpro/iseacv.do accedint amb les corresponents claus privades, sent aquest mitjà vàlid i suficient per a la seua notificació a les persones aspirants.


El resultat de cada prova pot ser consultat segons s'indica en la següent imatge:

 

Reclamacions: d'acord amb el que s'estableix en el punt 12 de l'annex I de la RESOLUCIÓ DE 28 DE FEBRER DE 2022, DE LA DIRECCIÓ DE L’INSTITUT SUPERIOR D’ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES CONVOQUEN LES PROVES D’ACCÉS A LES ENSENYANCES ARTÍSTIQUES SUPERIORS PER AL CURS 2022-2023

"12. En el cas que les persones participants, una vegada efectuats pel Tribunal els esclariments sol·licitats a la vista de la prova i la resta de mitjans que li hagen pogut servir com a elements de juí per a puntuar o valorar, estimen incorrecta la puntuació o valoració obtinguda, podran presentar reclamació telemàtica per mitjà d’un escrit motivat, davant la presidència del Tribunal, dins dels tres dies hàbils següents a aquell en què la qualificació va ser notificada públicament. Contra la resolució del/a president/a del Tribunal es podrà interposar un recurs d’alçada davant la direcció de l’ISEACV en el termini d’un mes a comptar des de la resolució denegatòria."

 

Termini i correu electrònic per a presentar reclamació de qualificacions davant la presidència del tribunal:

  • Fins al dimecres 8 de juny de 2022
  • inscripciones69.5@iseacv.es

 

Mes informació: https://iseacv.gva.es/ca/pruebas-de-acceso