T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA AL PROJECTE d'ORDRE del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic especialitat Interpretació, itinerari Interpretació en el Teatre Musical

INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA AL PROJECTE d'ORDRE del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic especialitat Interpretació, itinerari Interpretació en el Teatre Musical

Escola Superior d’Art Dramàtic de València

Información pública: 

INFORMACIÓ RELATIVA AL Projecte d’orde de la Conselleria d Educ ació, Universitats i Ocupació , per la qual s’establix i autoritza el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors d’Art Dramàtic, especialitat Interpretació, itinerari Interpretació en el Teatre Musical, en l’Escola Superior d'Art Dramàtic de València

 

RESOLUCIÓ de 15 de abril de 2024, del director general d’Universitats, pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’orde de la Conselleria d’Educació, Universitats, i Ocupació per la qual s’establixen i autoritzen els plans d’estudis conduents a l’obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de de Art Dramàtic, especialitat Interpretació, itinerari Interpretació en el Teatre Musical, de la Escola Superior d’Art Dramàtic de València.

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania i entitats afectades amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte de carácter reglamentari donant compliment a allò què s'estableix en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
En conseqüència, s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu a la fi de facilitar la seua comprensió i valoració.
 
El termini per a la presentació d'observacions finalitzarà el 21 de maig de 2024
 
Les al·legacions, observacions o suggeriments efectuats per les persones, institucions o entitats que es consideren interessades han de remetre's a: http://www.iseacv.es
 
Forma de participació: Remissió al correu electrónic: iseacv@gva.es