T'interessa

multimedia

ACTUALITAT

Ves enrere INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA AL PROJECTE d'ORDRE del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat Interpretació, itinerari Guitarra Clàsica

INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA AL PROJECTE d'ORDRE del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat Interpretació, itinerari Guitarra Clàsica

Centro autorizado superior de música ESMAR-Global Education Initiatives, SL

Informació pública: 

INFORMACIÓ RELATIVA AL Projecte d’orde de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’establix i autoritza el pla d’estudis conduent a l’obtenció del títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat Interpretació, itinerari Guitarra Clàssica, del centre autoritzat superior de música ESMAR - Global Education Initiatives, SL

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2024, del director general de Universidades, por el que se somete al trámite de información pública el proyecto de orden de la Conselleria de Educación, Universidades, y Empleo por la que se establecen y autorizan los planes de estudios conducentes a la obtención del título de grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música, especialidad Interpretación, itinerario Guitarra Clásica, del centro autorizado superior de música ESMAR-Global Education Initiatives, SL.

El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania i entitats afectades amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte de carácter reglamentari donant compliment a allò què s'estableix en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
En conseqüència, s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu a la fi de facilitar la seua comprensió i valoració.
 
El termini per a la presentació d'observacions finalitzarà el 21 de maig de 2024
 
Les al·legacions, observacions o suggeriments efectuats per les persones, institucions o entitats que es consideren interessades han de remetre's a: http://www.iseacv.es
 
Forma de participació: Remissió al correu electrónic: iseacv@gva.es