ACTUALITAT

Ves enrere CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA: INFORMACIÓ RELATIVA AL PROJECTE d'ORDRE del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Direcció.

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA: INFORMACIÓ RELATIVA AL PROJECTE d'ORDRE del pla d'estudis conduent a l'obtenció del títol de grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música, especialitat de Direcció.

Centro autorizado superior de música ESMAR-Global Education Initiatives, SL.

Consulta pública prèvia: 
 
 
El tràmit de consulta pública té per objecte recaptar l'opinió de la ciutadania i entitats afectades amb anterioritat a l'elaboració d'un projecte de carácter reglamentari donant compliment a allò què s'estableix en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
En conseqüència, s'ofereix informació sobre els diferents aspectes d'aquest projecte normatiu a la fi de facilitar la seua comprensió i valoració.
 
El termini per a la presentació d'observacions finalitzarà el 15 de desembre de 2022
 
Les al·legacions, observacions o suggeriments efectuats per les persones, institucions o entitats que es consideren interessades han de remetre's a: http://www.iseacv.es
 
Forma de participació: Remissió al correu electrónic: iseacv@gva.es